starší výskumný pracovník/ staršia výskumná pracovníčka

Charakteristika práce

Samostatné riešenie výskumných projektov v jednej alebo viacerých z nasledovných oblastí: oblasť klimatických rizík, finančnej stability, ekonomického modelovania, fiškálnej a menovej politiky, reálnej ekonomiky, trhu práce, makroekonómie s pravidelnou publikačnou činnosťou. Hodnotenie a vypracovávanie analýz a odporúčaní v oblasti hospodárskej politiky.

Popis činností na pracovnom mieste

 • Vypracováva výskumné štúdie a analýzy v jednej alebo viacerých z nasledovných oblastí: dopadu klimatických rizík a politík na ich zmiernenie na finančný sektor, cenovej stability a inflácie, finančnej stability a makroprudenciálnych politík, menovej a fiškálnej politiky a ich vzťahov, reálnej ekonomiky, fungovania menovej únie, finančnej situácie domácností, trhu práce, štrukturálnej politiky, medzinárodných súvislostí vývoja slovenskej ekonomiky, reálnej a nominálnej konvergencie a konkurencieschopnosti SR, ekonomického a ekonometrického modelovania.
 • Vypracováva analýzy stability a udržateľnosti celkového ekonomického vývoja v SR vrátane vypracovávania návrhov politík na predchádzanie a minimalizáciu rizík.
 • Pravidelne prezentuje a publikuje výsledky svojej výskumnej činnosti.
 • Koordinuje realizáciu pravidelných odborných seminárov v odbore.
 • Vypracováva stanoviská a podklady na rokovania guvernéra, viceguvernéra a výkonného riaditeľa v ECB, EK, MMF, OECD, Svetovej banke a vláde SR.
 • Poskytuje odborné poradenstvo a spoluprácu odborným útvarom NBS.
 • Zastupuje NBS v pracovných výboroch v ECB a iných organizáciách

Kvalifikačný profil

 • vzdelanie: vysokoškolské 2. stupňa je požadované, postgraduálne štúdium PhD. je preferované
 • zameranie: ekonomické, matematické, spoločenské vedy, prírodné vedy
 • relevantná prax v odbore: najmenej 4 roky

Odborný profil

 • aktívna znalosť anglického jazyka vrátane odbornej terminológie
 • IT zručnosti: MS Word; MS Excel; MS PowerPoint; Outlook; Internet – používateľská úroveň, Ekonometrický softvér (Eviews, Stata, R a/alebo Matlab), štatistický softvér – odborná úroveň
 • prehľad v oblasti klimatických rizík a politík na ich zmiernenie
 • expertná znalosť ekonómie
 • znalosť finančnej, menovej, medzinárodnej ekonómie a ekonomického modelovania
 • znalosť formálnych matematických a štatistických metód
 • ekonometria
 • prehľad v ekonomike SR, EÚ a sveta
 • analytické zručnosti
 • výskumné zručnosti
 • zručnosť tvoriť písomné dokumenty
 • odborná publikačná činnosť vo vedeckých časopisoch

Profil sociálnych a osobnostných kompetencií

 • komunikačné zručnosti
 • tímová spolupráca
 • prezentačné zručnosti
 • komplexné a koncepčné myslenie
 • organizačné a koordinačné schopnosti
 • inovatívnosť a kreativita
 • spoľahlivosť a zodpovednosť

Doplňujúce informácie

Odbor výskumu hľadá experta na výskum v oblasti klimatických rizík. Uchádzač by mal mať široké odborné znalosti v oblasti klimatických rizík, politík na zmiernenie týchto rizík a ich dopad na reálnu ekonomiku a finančnú stabilitu. Expert by mal mať takisto odborné znalosti v oblasti moderných metód ekonomického a ekonometrického modelovania a štatistiky. Znalosť práce s časovými radmi aj mikro údajmi vítaná. Možná participácia v medzinárodných pracovných skupinách, spolupráca s expertmi v medzinárodných inštitúciách a centrálnych bankách, využitie analýz na tvorbu hospodárskej politiky na Slovensku, aktívne využitie anglického jazyka.

Naše benefity

 • Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.
 • Ponúkame najmä tieto benefity:
 • pružný pracovný čas
 • príležitostná práca z domu
 • týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce
 • 5 dní plateného pracovného voľna
 • možnosť získať štvrťročné odmeny za výsledky práce
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • profesijný a odborný rozvoj
 • vlastná odborná knižnica

Máte záujem o túto pozíciu?

Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.
Prihlásiť sa na výberové konanie
Zaujalo Vás toto miesto a chcete sa prihlásiť? Prosím kliknite vyššie na 'Prihlásiť sa na výberové konanie' a budete presmerovaní priamo do nášho systému, kde vyplníte prihlasovací formulár.