expert analytik/ expertka analytička verejných financií na zastupovanie počas MD a RD

Charakteristika práce

Vypracovávanie špecifických a súhrnných makroekonomických analýz a dlhodobých prognóz vrátane identifikovania a vyhodnocovania potenciálnych rizík vývoja v oblasti verejných financií. Tvorba ekonometrických modelov.

Popis činností na pracovnom mieste

 • Komplexne monitoruje, analyzuje a vyhodnocuje fiškálny vývoj v kontexte plnenia cieľov fiškálnej politiky.
 • Vypracováva ekonometrické modely za okruh verejných financií a interpretuje ich výstupy v menovopolitickom kontexte.
 • Navrhuje analytické postupy a realizuje náročné krátkodobé a strednodobé predikcie fiškálnych ukazovateľov.
 • Realizuje výskumnú činnosť.
 • Identifikuje potenciálne riziká vo vývoji verejných financií a navrhuje postupy NBS pri ich riešení.
 • Komplexne analyzuje dopad prijatých a pripravovaných opatrení vlády v oblasti verejných financií.
 • Vypracováva odborné analytické materiály pre potreby vrcholového manažmentu NBS a odborné stanoviská k analytickým výstupom zahraničných inštitúcií, k materiálom postúpeným NBS v rámci medzirezortného pripomienkového konania a k materiálom na rokovanie vlády SR.
 • Vypracováva strategické analytické materiály a zúčastňuje sa na pracovných rokovaniach o analytických a prognostických postupoch NBS.
 • Zastupuje NBS na rokovaniach so zástupcami MF SR, ŠÚ SR a iných relevantných inštitúcií.
 • Zastupuje NBS a plní úlohy vyplývajúce z členstva v pracovných skupinách v ECB a v iných medzinárodných inštitúciách.

Kvalifikačný profil

 • vzdelanie: VŠ 2.stupeň
 • zameranie: matematické, ekonomické (resp. postgraduálne štúdium so zameraním na ekonometriu)
 • relevantná odborná prax: aspoň 5 rokov

Odborný profil

 • aktívna znalosť anglického jazyka vrátane odbornej terminológie
 • IT zručnosti: MS Office, Eviews,
 • vítaná je znalosť programov Matlab, Excel VBA, R a práce s databázami (SQL)
 • znalosť makroekonómie a verejných financií
 • znalosť štatistických a ekonometrických metód
 • analytické zručnosti

Profil sociálnych a osobnostných kompetencií

 • komunikačné a prezentačné zručnosti
 • samostatnosť
 • spoľahlivosť a zodpovednosť
 • orientácia na ciele
 • komplexné a koncepčné myslenie

Doplňujúce informácie

Atraktívna práca s dátami Vám umožní detailne a komplexne analyzovať domáce verejné financie a rozvíjať Vaše analytické schopnosti. Stretnutia s expertmi na národnej a medzinárodnej úrovni a precízne odborné školenia Vám ponúknu tie najlepšie analytické koncepty, ktoré môžete v práci aplikovať a ďalej rozvíjať.

Naše benefity

 • Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.
 • Ponúkame najmä tieto benefity:
 • pružný pracovný čas
 • príležitostná práca z domu
 • týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce
 • 5 dní plateného pracovného voľna
 • možnosť získať štvrťročné odmeny za výsledky práce
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • profesijný a odborný rozvoj
 • vlastná odborná knižnica

Máte záujem o túto pozíciu?

Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.
Prihlásiť sa na výberové konanie
Zaujalo Vás toto miesto a chcete sa prihlásiť? Prosím kliknite vyššie na 'Prihlásiť sa na výberové konanie' a budete presmerovaní priamo do nášho systému, kde vyplníte prihlasovací formulár.