hlavný interný audítor IT/ hlavná interná audítorka IT

Charakteristika práce

Komplexná realizácia IT auditov systémov, projektov, procesov a činností v rámci NBS a podieľanie sa na činnosti interného auditu v rámci Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB). Hodnotenie rizík jednotlivých systémov a procesov v rámci realizácie auditu.

Popis činností na pracovnom mieste

 • Realizuje komplexné audity v rámci NBS a ESCB. V rámci nich identifikuje a hodnotí riziká súvisiace s IT z hľadiska integrity, dôvernosti, dostupnosti a autenticity údajov, posudzuje procesy IT governance, hodnotí a testuje účinnosť a efektívnosť špecifických kontrolných mechanizmov spojených s IT, vykonáva audit IT projektov, hodnotí potenciálny výskyt podvodu, spracováva zistenia z auditov vo forme správ, navrhuje odporúčania a monitoruje plnenie prijatých opatrení.
 • Vypracováva metodiku auditu IT vrátane navrhovania spôsobu identifikácie a hodnotenia rizík v oblasti IT a implementácie medzinárodných štandardov.
 • Na základe identifikácie a hodnotenia rizík jednotlivých procesov navrhuje témy auditov a spolupracuje pri zostavovaní plánu činnosti interného auditu.
 • Poskytuje konzultácie odborným útvarom NBS v oblasti rizík systémov a procesov IT.
 • Navrhuje riešenia v oblasti využitia IT na podporu a zefektívnenie činnosti interného auditu.
 • V prípade poverenia môže byť členom medzinárodného audítorského tímu.

Kvalifikačný profil

 • vzdelanie: vysokoškolské 2. stupeň
 • zameranie: informatické/ technické/ matematické/ ekonomické
 • prax v odbore: minimálne 5 rokov (za prax v odbore sa považuje prax v niektorej z nasledujúcich oblastí, pričom budú uprednostnení uchádzači s praxou v oblasti podľa nasledovného poradia: administrácia systémov, bezpečnosť IT, riadenie rizík IT, audit IT, riadenie IT, projektovanie, programovanie, prípadne prevádzka IT systémov).

Odborný profil

 • aktívna znalosť anglického jazyka vrátane odbornej terminológie z oblasti IT, písanie správ a komunikácia v anglickom jazyku
 • detailné znalosti v oblasti bezpečnosti a rizík IT, porozumenie funkcionality a rizík komplexných informačných systémov, schopnosť identifikovať v nich kľúčové riziká a formulovať odporúčania na zmiernenie rizík
 • znalosti procesov a najlepších praktík v oblasti riadenia, prevádzky, bezpečnosti, riadenia rizík a projektovania IT
 • orientácia v aktuálnych informačných technológiách a ich rizikách
 • znalosti štandardov v oblasti bezpečnosti a riadenia IT, vítané sú aj v oblasti auditu

Profil sociálnych a osobnostných kompetencií

 • analytické schopnosti
 • schopnosť jasne, stručne a zrozumiteľne argumentovať a ústne aj písomne formulovať závery z realizovanej audítorskej a inej činnosti
 • schopnosť rýchlej orientácie v množstve dokumentácie
 • ústne aj písomné komunikačné zručnosti, schopnosť viesť audítorský rozhovor
 • tímová spolupráca, schopnosť zapájať sa aj do medzinárodných tímov

Naše benefity

 • Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.
 • Ponúkame najmä tieto benefity:
 • pružný pracovný čas
 • príležitostná práca z domu (až 11 dní v mesiaci)
 • týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce
 • 5 dní plateného pracovného voľna
 • možnosť získať štvrťročné odmeny za výsledky práce
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • profesijný a odborný rozvoj, vrátane možnosti získania certifikácie CISA
 • vlastná odborná knižnica

Máte záujem o túto pozíciu?

Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.
Prihlásiť sa na výberové konanie
Zaujalo Vás toto miesto a chcete sa prihlásiť? Prosím kliknite vyššie na 'Prihlásiť sa na výberové konanie' a budete presmerovaní priamo do nášho systému, kde vyplníte prihlasovací formulár.