riaditeľ/ riaditeľka Múzea mincí a medailí v Kremnici

názov oddelenia
MMM Kremnica, sekretariát
názov odboru
MMM Kremnica
termín podania žiadosti
31.12.2021
termín nástupu
dohodou
základná zložka mzdy
od 3060 €
  • Charakteristika práce:

Strategické a koncepčné riadenie procesov a činností súvisiacich so zhromažďovaním, odborným spracovaním, spravovaním a sprístupňovaním kultúrnych hodnôt vrátane riešenia odborných problémov a komplexnej správy nehnuteľného kultúrneho majetku NBS. Komplexné zabezpečovanie fungovania a rozvoja múzea.

  • Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:

Navrhuje stratégiu a koncepciu fungovania a rozvoja múzea a priebežne ju rozpracováva
Usmerňuje, koordinuje a kontroluje výkon činností oddelení
Vykonáva činnosti personálneho riadenia vo vzťahu k vedúcim oddelení a posudzuje výkon personálneho riadenia vedúcich oddelení vo vzťahu k zamestnancom
Zastupuje NBS pri výkone činností v pôsobnosti riaditeľa ÚOZ
Zastupuje múzeum na odborných domácich a zahraničných podujatiach
Riadi a koordinuje dispečing ubytovacieho zariadenia NBS pri MMM v Kremnici
Posudzuje návrhy pracovných zadaní vypracovaných vedúcimi oddelení ÚOZ
Rieši aktuálne odborné problémy
Analyzuje potenciálne riziká procesov a činností v gescii múzea a prijíma riešenia na zabezpečenie ich kontinuity.

Špecifikácia požiadaviek na pracovné miesto

  • Kvalifikačný profil:
vzdelanie: VŠ 2. stupeň
zameranie: spoločenskovedné, ekonomické
relevantná prax v odbore: najmenej 5 rokov
riadiaca prax: najmenej 3 roky
odporúčané je postgraduálne štúdium alebo certifikované vzdelávacie programy z oblasti múzejníctva a muzeológie
  • Odborný profil:
aktívna znalosť anglického jazyka vrátane odbornej terminológie; základná znalosť nemeckého jazyka je výhodou
IT zručnosti: MS Excel, Word, Outlook, Internet
prehľad v oblasti histórie a spoločensko – politického vývoja,
prehľadná znalosť legislatívy súvisiacej so správou kultúrnych pamiatok,
základný prehľad v pracovnom práve,
riadenie ľudských zdrojov,
rozhodovanie, riešenie odborných problémov
riadenie informácií a vedomostí
zručnosť aplikovať teoretické vedomosti do praxe,
finančné riadenie
  • Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:
komunikačné a prezentačné zručnosti
manažérske zručnosti, vedenie ľudí
budovanie tímu a tímová spolupráca
komplexné a koncepčné myslenie
orientácia na ciele
spoľahlivosť, zodpovednosť a presvedčivosť
iniciatívnosť, flexibilita,
bezúhonnosť a dôveryhodnosť
etiketa a spoločenský protokol
  • Doplňujúce informácie:
NBS – Múzeum mincí a medailí patrí k dôležitým pamäťovým inštitúciám na Slovensku a predstavuje už zaužívanú značku kvality. Jeho úlohou je uchovávať kultúrne dedičstvo a prostredníctvom akvizičných a ďalších odborných múzejných činností hľadať odpovede na otázku, aká je podstata a zmysel ľudskej spoločnosti.
Kremnické múzeum patrí k najstarším na Slovensku, založené bolo už v r. 1890. Z pôvodne malého mestského múzea sa vypracovalo na špecializované Múzeum mincí a medailí s pôsobnosťou a s aktivitami, ktoré majú aj medzinárodný rozmer. Viac ako 130 ročná tradícia zaväzuje k tomu, aby sme ju aj naďalej rozvíjali, pričom prezentácia minulosti a tradícií musí hľadať nové, atraktívne , inovatívne formy. Úlohou múzea je na jednej strane uchovávať minulé hodnoty, na druhej strane ich prezentovať v kontexte hodnôt a technologického vývoja súčasnej spoločnosti. Primárny dôraz musí byť však zameraný na samotné zbierkové predmety a ich odborné využitie, návšteva múzea by nemala byť výlučne zážitkovou atrakciou. Múzeum by malo byť priateľskou, prívetivou a zároveň polyfunkčnou verejnou inštitúciou. V tomto duchu by malo predstavovať bohaté tradície dejín peňazí na dnešnom území Slovenska, ako aj veľkú minulosť mesta Kremnica, predovšetkým v oblasti produkcie mincí a tvorby medailí, čo sú oblasti, ktorými Slovensko výrazne prispelo do spoločnej európskej pokladnice historických hodnôt.
V duchu výzvy 21. storočia „ moderné múzeá potrebujú moderné riešenia“ hľadáme silnú, odborne i ľudsky bohatú osobnosť, ktorá kontinuálne zabezpečí kvalitu a rozvoj múzea .

Neoddeliteľnou súčasťou predmetného výberového konania bude predloženie návrhu Koncepcie rozvoja múzea ako verejnej polyfunkčnej kultúrnej inštitúcie 21. storočia.

Základná zložka mzdy: od 3060 €

Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.

Termín nástupu:

dohodou

Termín podania žiadosti:

Zaujalo Vás toto miesto a chcete sa prihlásiť? Prosím kliknite nižšie na "Prihlásiť sa na výberové konanie" a budete presmerovaní priamo do nášho systému, kde vyplníte prihlasovací formulár. Termín na prihlásenie je najneskôr do 31.12.2021.

Čo ponúkame

Sme stabilný zamestnávateľ, ktorý ponúka uplatnenie v širokom spektre pracovných oblastí. Spomedzi zamestnancov u nás prevažujú ekonomickí, právni a matematickí experti, no uplatnenie u nás nájdu aj IT špecialisti, výskumníci, technickí experti, či ďalší odborníci.

Záleží nám na tom, aby naši zamestnanci boli motivovaní a spokojní, preto im ponúkame veľa príležitostí na ďalšie vzdelávanie, profesionálny rozvoj, ako aj množstvo zaujímavých benefitov. Umožňujeme im spolupracovať so zahraničnými expertmi, renomovanými európskymi inštitúciami, centrálnymi bankami a participovať v medzinárodných pracovných skupinách či v medzinárodných dohliadacích tímoch.

Naši zamestnanci pracujú v profesionálnych tímoch, podieľajú sa na tvorbe celoeurópskych pravidiel vo finančnom sektore, zabezpečujú platobné operácie pre všetkých obyvateľov a organizácie na Slovensku, významne prispievajú k zlepšeniu ochrany finančných spotrebiteľov a ich analýzy sa využívajú na tvorbu hospodárskej politiky krajiny.

Máme sympatických kolegov a príjemnú pracovnú atmosféru. Zamestnanci oceňujú, že hlavná budova NBS je veľmi dobre dostupná mestskou hromadnou dopravou a nachádza sa neďaleko hlavnej vlakovej stanice.

Nadštandardné platové ohodnotenie

Flexibilný pracovný čas

Týždeň dovolenky naviac

Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Vzdelávanie

Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na stránke Ochrana osobných údajov.
Pracovné miesto je prístupné bez ohľadu na pohlavie.