expert analytik/ expertka analytička makroekonómie

názov oddelenia
Odd. makroekonomických analýz
názov odboru
Odb.ek. a menových analýz
termín podania žiadosti
15.11.2021
termín nástupu
dohodou
základná zložka mzdy
od 1845 €
  • Charakteristika práce:

Vypracovávanie špecifických a súhrnných analýz a prognóz makroekonomického vývoja vrátane identifikovania a vyhodnocovania potenciálnych rizík vývoja v tejto oblasti. Tvorba prierezových strategických dokumentov v oblasti makroekonómie.

  • Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:

Tvorba a využívanie ekonometrických nástrojov pre ad-hoc analýzy a krátkodobé a strednodobé prognózy vývoja ekonomiky SR.
Vypracováva komplexné mimoriadne náročné analýzy a komplexné prognózy makroekonomického vývoja, identifikuje kauzality vývoja jednotlivých makroekonomických ukazovateľov.
Vypracovávanie mimoriadne náročných analýz a prognóz determinantov vývoja a dynamiky trhu práce a firemného sektora využitím mikro údajov.
Vypracováva podklady pre vystúpenia vrcholových predstaviteľov NBS, vypracováva stanoviská k analytickým výstupom zahraničných inštitúcií.
Vypracováva analytické podklady a zastupuje NBS na rokovaniach pracovných skupín ECB.

Špecifikácia požiadaviek na pracovné miesto

  • Kvalifikačný profil:
vzdelanie: vysokoškolské 2. stupňa
zameranie: ekonomické, matematické
relevantná prax v odbore: doktorandský študijný program alebo minimálne 5 rokov praxe v oblasti makroekonomických analýz
  • Odborný profil:
aktívna znalosť anglického jazyka vrátane odbornej terminológie
IT zručnosti: MS Office, EViews/ Matlab/ R
znalosť analytických, štatistických a ekonometrických metód
analytické zručnosti
expertná znalosť makroekonómie
zručnosť tvoriť písomné dokumenty
zručnosť aplikovať teoretické vedomosti do praxe
znalosť trendov vo vývoji základných makroekonomických ukazovateľov SR
publikačná činnosť vítaná
  • Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:
samostatnosť
spoľahlivosť a zodpovednosť
iniciatívnosť a kreativita
tímová spolupráca
komunikačné a prezentačné zručnosti
  • Doplňujúce informácie:
participácia v medzinárodných pracovných skupinách a spolupráca s expertmi v medzinárodných inštitúciách a centrálnych bankách
široké možnosti ďalšieho vzdelávania

Základná zložka mzdy: od 1845 €

Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.

Termín nástupu:

dohodou

Termín podania žiadosti:

Zaujalo Vás toto miesto a chcete sa prihlásiť? Prosím kliknite nižšie na "Prihlásiť sa na výberové konanie" a budete presmerovaní priamo do nášho systému, kde vyplníte prihlasovací formulár. Termín na prihlásenie je najneskôr do 15.11.2021.

Čo ponúkame

Sme stabilný zamestnávateľ, ktorý ponúka uplatnenie v širokom spektre pracovných oblastí. Spomedzi zamestnancov u nás prevažujú ekonomickí, právni a matematickí experti, no uplatnenie u nás nájdu aj IT špecialisti, výskumníci, technickí experti, či ďalší odborníci.

Záleží nám na tom, aby naši zamestnanci boli motivovaní a spokojní, preto im ponúkame veľa príležitostí na ďalšie vzdelávanie, profesionálny rozvoj, ako aj množstvo zaujímavých benefitov. Umožňujeme im spolupracovať so zahraničnými expertmi, renomovanými európskymi inštitúciami, centrálnymi bankami a participovať v medzinárodných pracovných skupinách či v medzinárodných dohliadacích tímoch.

Naši zamestnanci pracujú v profesionálnych tímoch, podieľajú sa na tvorbe celoeurópskych pravidiel vo finančnom sektore, zabezpečujú platobné operácie pre všetkých obyvateľov a organizácie na Slovensku, významne prispievajú k zlepšeniu ochrany finančných spotrebiteľov a ich analýzy sa využívajú na tvorbu hospodárskej politiky krajiny.

Máme sympatických kolegov a príjemnú pracovnú atmosféru. Zamestnanci oceňujú, že hlavná budova NBS je veľmi dobre dostupná mestskou hromadnou dopravou a nachádza sa neďaleko hlavnej vlakovej stanice.

Nadštandardné platové ohodnotenie

Flexibilný pracovný čas

Týždeň dovolenky naviac

Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Vzdelávanie

Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na stránke Ochrana osobných údajov.
Pracovné miesto je prístupné bez ohľadu na pohlavie.