expert analytik/ expertka analytička štrukturálnych politík

názov oddelenia
Odd. fiškálnych a štrukt. analýz
názov odboru
Odb.ek. a menových analýz
termín podania žiadosti
16.5.2021
termín nástupu
1.6.2021 alebo dohodou
základná zložka mzdy
od 1845 €
  • Charakteristika práce:

Vypracovávanie špecifických a súhrnných analýz v oblasti štrukturálnych politík.

  • Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:

Komplexne monitoruje, analyzuje a vyhodnocuje stav a vývoj štrukturálnych politík.
Samostatne vypracováva súhrnne a parciálne správy o stave a vývoji štrukturálnych politík so zreteľom na trvalo udržateľný rast a konkurencieschopnosť.
Navrhuje a realizuje analytické postupy na hodnotenie stavu a vývoja jednotlivých oblastí štrukturálnych politík.
Identifikuje potenciálne riziká vo vývoji štrukturálnych politík a navrhuje odporúčania na ich riešenie.
Komplexne analyzuje dopad prijatých a pripravovaných opatrení vlády v oblasti hospodárskych politík.
Vypracováva odborné analytické materiály pre potreby vrcholového manažmentu NBS a odborné stanoviská k analytickým výstupom zahraničných inštitúcií, k materiálom postúpeným NBS v rámci medzirezortného pripomienkového konania a k materiálom na rokovanie vlády SR.
Vypracováva strategické analytické materiály a zúčastňuje sa na pracovných rokovaniach o analytických postupoch NBS.
Zastupuje NBS na rokovaniach so zástupcami MF SR, ŠÚ SR a iných relevantných inštitúcií.
Zastupuje NBS a plní úlohy vyplývajúce z členstva v pracovných skupinách v ECB a v iných medzinárodných inštitúciách.

Špecifikácia požiadaviek na pracovné miesto

  • Kvalifikačný profil:
vzdelanie: VŠ 2.stupeň
zameranie: matematické, ekonomické
relevantná prax v odbore: doktorandský študijný program alebo minimálne 5 rokov praxe v oblasti makroekonomických alebo štrukturálnych analýz , ale zvážime aj šikovných absolventov (v tom prípade sa základná mzda bude pohybovať od 1465 €)
  • Odborný profil:
aktívna znalosť anglického jazyka vrátane odbornej terminológie
IT zručnosti: MS Office, ekonometrický softvér (napr. Eviews),
Vítaná znalosť programov Matlab, Stata, Excel, VBA, R a práce s databázami (SQL)
znalosť makroekonómie a štrukturálnych politík,
znalosť štatistických a ekonometrických metód
analytické zručnosti
  • Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:
komunikačné a prezentačné zručnosti
samostatnosť
spoľahlivosť a zodpovednosť
orientácia na ciele
komplexné a koncepčné myslenie
  • Doplňujúce informácie:
Atraktívna práca s dátami Vám umožní detailne a komplexne analyzovať štrukturálne aspekty domácej ekonomiky a rozvíjať Vaše analytické schopnosti. Stretnutia s expertmi na národnej a medzinárodnej úrovni a precízne odborné školenia Vám ponúknu tie najlepšie analytické koncepty, ktoré môžete v práci aplikovať a ďalej rozvíjať.

Základná zložka mzdy: od 1845 €

Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.

Termín nástupu:

1.6.2021 alebo dohodou

Termín podania žiadosti:

Zaujalo Vás toto miesto a chcete sa prihlásiť? Prosím kliknite nižšie na "Prihlásiť sa na výberové konanie" a budete presmerovaní priamo do nášho systému, kde vyplníte prihlasovací formulár. Termín na prihlásenie je najneskôr do 16.5.2021.

Čo ponúkame

Sme stabilný zamestnávateľ, ktorý ponúka uplatnenie v širokom spektre pracovných oblastí. Spomedzi zamestnancov u nás prevažujú ekonomickí, právni a matematickí experti, no uplatnenie u nás nájdu aj IT špecialisti, výskumníci, technickí experti, či ďalší odborníci.

Záleží nám na tom, aby naši zamestnanci boli motivovaní a spokojní, preto im ponúkame veľa príležitostí na ďalšie vzdelávanie, profesionálny rozvoj, ako aj množstvo zaujímavých benefitov. Umožňujeme im spolupracovať so zahraničnými expertmi, renomovanými európskymi inštitúciami, centrálnymi bankami a participovať v medzinárodných pracovných skupinách či v medzinárodných dohliadacích tímoch.

Naši zamestnanci pracujú v profesionálnych tímoch, podieľajú sa na tvorbe celoeurópskych pravidiel vo finančnom sektore, zabezpečujú platobné operácie pre všetkých obyvateľov a organizácie na Slovensku, významne prispievajú k zlepšeniu ochrany finančných spotrebiteľov a ich analýzy sa využívajú na tvorbu hospodárskej politiky krajiny.

Máme sympatických kolegov a príjemnú pracovnú atmosféru. Zamestnanci oceňujú, že hlavná budova NBS je veľmi dobre dostupná mestskou hromadnou dopravou a nachádza sa neďaleko hlavnej vlakovej stanice.

Nadštandardné platové ohodnotenie

Flexibilný pracovný čas

Týždeň dovolenky naviac

Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Vzdelávanie

Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na stránke Ochrana osobných údajov.
Pracovné miesto je prístupné bez ohľadu na pohlavie.