právny expert / právna expertka peňažného obehu na dobu určitú do 31.1.2022

názov oddelenia
Odd. peňažného obehu
názov odboru
Odb. riadenia peňaž. hotovosti
termín podania žiadosti
5.3.2021
termín nástupu
1.4.2021 alebo dohodou
základná zložka mzdy
od 1845 €
  • Charakteristika práce:

Komplexná príprava a tvorba všeobecne záväzných a vnútorných právnych predpisov v oblasti hotovostného peňažného obehu a príprava zmlúv s bankami a obchodnými partnermi v oblasti hotovostného peňažného obehu.

  • Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:

Tvorí všeobecne záväzné a vnútorné právne predpisy pre oblasť hotovostného peňažného obehu, pre manipuláciu so zákonnými peniazmi a pre výmenu poškodených a necelých peňazí.
Vypracováva pripomienky a stanoviská k právnym predpisom a zmluvám v rámci pripomienkového konania.
Vykonáva výklad a poskytuje odborné konzultácie bankám a iným právnym subjektom k všeobecne záväzným právnym predpisom, ktoré vydáva NBS pre oblasť hotovostného peňažného obehu.
Vypracováva odborné posudky a stanoviská k problematike emisnej a pokladničnej činnosti NBS.
Pripravuje a vypracováva zmluvy s bankami a obchodnými partnermi v oblasti hotovostného peňažného obehu.
Zúčastňuje sa rokovaní s inými útvarmi NBS a mimo bankovými právnymi subjektmi a plní z nich vyplývajúce úlohy.
Vykonáva odbornú prednáškovú činnosť v rámci a mimo NBS.
Preveruje žiadosti podnikateľov a pripravuje rozhodnutia NBS o udelení povolenia na spracovávanie bankoviek a mincí pre iné osoby.
Vykonáva kontrolu technickej pripravenosti, vybavenosti a schopnosti podnikateľa spracovávať bankovky a mince pre iné osoby.
Vykonáva kontrolu spracovávania bankoviek a mincí, dodržiavania podmienok na ich spracovanie a podmienok uvedených v rozhodnutí o udelení povolenia podnikateľovi spracovávať bankovky a mince pre iné osoby.
Zastupuje NBS vo výboroch a pracovných skupinách ECB, EK a Rady EÚ.
Zabezpečuje agendu vyplývajúcu z riadenia operačných rizík v NBS.

Špecifikácia požiadaviek na pracovné miesto

  • Kvalifikačný profil:
vzdelanie: vysokoškolské 2. stupeň
zameranie: právnické
relevantná prax v odbore: minimálne 5 rokov
  • Odborný profil:
aktívna znalosť anglického jazyka vrátane odbornej terminológie
IT zručnosti: znalosť balíka produktov Microsoft Office, Internet
expertná znalosť súvisiacej legislatívy
koncepčné zručnosti
argumentačné zručnosti
analytické zručnosti
zručnosť tvoriť písomné dokumenty
systémové znalosti procesu riadenia hotovostného peňažného obehu
  • Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:
komplexné a koncepčné myslenie
orientácia na ciele
spoľahlivosť a zodpovednosť
komunikačné zručnosti
prezentačné zručnosti
tímová spolupráca
etiketa a spoločenský protokol
lektorské zručnosti
  • Doplňujúce informácie:
Táto pracovná pozícia bude vyžadovať:
účasť zamestnanca v medzinárodných pracovných skupinách a spoluprácu s expertmi v iných centrálnych bankách Eurosystému,
účasť na tvorbe celoeurópskych pravidiel v oblasti peňažného obehu,
prácu s vysokou pridanou hodnotou v oblasti hotovosti ako zákonného platidla a riadenia peňažného obehu,
aktívne využitie cudzieho jazyka.

Základná zložka mzdy: od 1845 €

Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.

Termín nástupu:

1.4.2021 alebo dohodou

Termín podania žiadosti:

Zaujalo Vás toto miesto a chcete sa prihlásiť? Prosím kliknite nižšie na "Prihlásiť sa na výberové konanie" a budete presmerovaní priamo do nášho systému, kde vyplníte prihlasovací formulár. Termín na prihlásenie je najneskôr do 5.3.2021.

Čo ponúkame

Sme stabilný zamestnávateľ, ktorý ponúka uplatnenie v širokom spektre pracovných oblastí. Spomedzi zamestnancov u nás prevažujú ekonomickí, právni a matematickí experti, no uplatnenie u nás nájdu aj IT špecialisti, výskumníci, technickí experti, či ďalší odborníci.

Záleží nám na tom, aby naši zamestnanci boli motivovaní a spokojní, preto im ponúkame veľa príležitostí na ďalšie vzdelávanie, profesionálny rozvoj, ako aj množstvo zaujímavých benefitov. Umožňujeme im spolupracovať so zahraničnými expertmi, renomovanými európskymi inštitúciami, centrálnymi bankami a participovať v medzinárodných pracovných skupinách či v medzinárodných dohliadacích tímoch.

Naši zamestnanci pracujú v profesionálnych tímoch, podieľajú sa na tvorbe celoeurópskych pravidiel vo finančnom sektore, zabezpečujú platobné operácie pre všetkých obyvateľov a organizácie na Slovensku, významne prispievajú k zlepšeniu ochrany finančných spotrebiteľov a ich analýzy sa využívajú na tvorbu hospodárskej politiky krajiny.

Máme sympatických kolegov a príjemnú pracovnú atmosféru. Zamestnanci oceňujú, že hlavná budova NBS je veľmi dobre dostupná mestskou hromadnou dopravou a nachádza sa neďaleko hlavnej vlakovej stanice.

Nadštandardné platové ohodnotenie

Flexibilný pracovný čas

Týždeň dovolenky naviac

Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Vzdelávanie

Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na stránke Ochrana osobných údajov.
Pracovné miesto je prístupné bez ohľadu na pohlavie.