hlavný knihovník/ hlavná knihovníčka

názov oddelenia
Odd. pre muzeálnu ćinnosť
názov odboru
MMM Kremnica
termín podania žiadosti
15.3.2021
termín nástupu
dohodou
základná zložka mzdy
od 1205 €
  • Charakteristika práce:

Komplexné zabezpečovanie špecializovaných knihovníckych a informačných agend odborného charakteru súvisiacich s doplňovaním, spracovávaním, uchovávaním a sprístupňovaním knižničných fondov odbornej knižnice MMM Kremnica.

  • Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:

Navrhuje koncepčné riešenia, organizuje, spravuje a ochraňuje knižničný fond vrátane elektronických a multimediálnych médií.
Tvorí a zabezpečuje vývoj modulu katalógu titulov a výpožičného modulu v automatizovanom knižničnom systéme. Poskytuje informačné, rešeršné, konzultačné a výpožičné služby z automatizovaných dát, vrátane vedenia výpožičnej agendy.
Poskytuje informačné, rešeršné, konzultačné a výpožičné služby z automatizovaných dát, vrátane vedenia výpožičnej agendy.
Edične spracováva prírastky knižničnej literatúry (ekonomickej, historickej, numizmatickej, a pod.) cez lokálnu počítačovú sieť NBS a pravidelné štatistické výstupy o knižnom fonde a informačných službách knižnice.
Vykonáva činnosti vyplývajúce z funkcie systémového knihovníka v rámci on-line knižničného katalógu.
Získava, objednáva, eviduje a bibliograficky spracováva knižničné prírastky v príslušnom module ProMuzeum vrátane budovania viacjazyčného slovníka kľúčových slov z oblasti hospodárskych dejín, finančníctva, numizmatiky, histórie a umenia.
Vybavuje objednávky na nákup tlače, odborných časopisov a aukčných katalógov.
Komplexne vykonáva pravidelnú fyzickú revíziu fondu.
Spracováva, spravuje a ochraňuje súbory obrazových záznamov zbierkových predmetov múzea.

Špecifikácia požiadaviek na pracovné miesto

  • Kvalifikačný profil:
vzdelanie: vysokoškolské 2. stupeň
zameranie: knižničné a informačné vedy
relevantná prax v odbore: najmenej 2 roky
  • Odborný profil:
požadovaný jazyk: anglický; aktívna znalosť vrátane odbornej terminológie; odporúčaný jazyk: nemecký; základná znalosť
IT zručnosti - používateľská úroveň MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Outlook, Internet
znalosti zo štandardizácie a unifikácie dokumentačného spracovania publikácií a digitálnych dokumentov, z textovej analýzy a indexovania dokumentov, z manažmentu informačných zdrojov
detailné znalosti knižničného systému
znalosti z logistiky dokumentografických fondov
technické zručnosti
zručnosť tvoriť písomné dokumenty
zručnosť vedenia záznamov
znalosť vyhľadávacích techník v lokálnych i externých dokumentačných zdrojoch, najmä z oblasti hospodárskych dejín, finančníctva, numizmatiky a všeobecnej histórie
znalosť právnych predpisov týkajúcich sa správy múzea a využívania informačných zdrojov
všeobecný kultúrno-spoločenský prehľad
  • Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:
schopnosť systematicky a operatívne spracovávať informácie
organizačné a koordinačné schopnosti
zameranie na detaily a ich sumarizáciu
spoľahlivosť a zodpovednosť
inovatívnosť

Základná zložka mzdy: od 1205 €

Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.

Termín nástupu:

dohodou

Termín podania žiadosti:

Zaujalo Vás toto miesto a chcete sa prihlásiť? Prosím kliknite nižšie na "Prihlásiť sa na výberové konanie" a budete presmerovaní priamo do nášho systému, kde vyplníte prihlasovací formulár. Termín na prihlásenie je najneskôr do 15.3.2021.

Čo ponúkame

Sme stabilný zamestnávateľ, ktorý ponúka uplatnenie v širokom spektre pracovných oblastí. Spomedzi zamestnancov u nás prevažujú ekonomickí, právni a matematickí experti, no uplatnenie u nás nájdu aj IT špecialisti, výskumníci, technickí experti, či ďalší odborníci.

Záleží nám na tom, aby naši zamestnanci boli motivovaní a spokojní, preto im ponúkame veľa príležitostí na ďalšie vzdelávanie, profesionálny rozvoj, ako aj množstvo zaujímavých benefitov. Umožňujeme im spolupracovať so zahraničnými expertmi, renomovanými európskymi inštitúciami, centrálnymi bankami a participovať v medzinárodných pracovných skupinách či v medzinárodných dohliadacích tímoch.

Naši zamestnanci pracujú v profesionálnych tímoch, podieľajú sa na tvorbe celoeurópskych pravidiel vo finančnom sektore, zabezpečujú platobné operácie pre všetkých obyvateľov a organizácie na Slovensku, významne prispievajú k zlepšeniu ochrany finančných spotrebiteľov a ich analýzy sa využívajú na tvorbu hospodárskej politiky krajiny.

Máme sympatických kolegov a príjemnú pracovnú atmosféru. Zamestnanci oceňujú, že hlavná budova NBS je veľmi dobre dostupná mestskou hromadnou dopravou a nachádza sa neďaleko hlavnej vlakovej stanice.

Nadštandardné platové ohodnotenie

Flexibilný pracovný čas

Týždeň dovolenky naviac

Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Vzdelávanie

Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na stránke Ochrana osobných údajov.
Pracovné miesto je prístupné bez ohľadu na pohlavie.