expert analytik/ expertka analytička ekonometrického modelovania

názov oddelenia
Odd. prognóz a modelov
názov odboru
Odb.ek. a menových analýz
termín podania žiadosti
27.11.2020
termín nástupu
dohodou
základná zložka mzdy
od 1830 €
  • Charakteristika práce:

Vypracovávanie špecifických a súhrnných makroekonomických analýz a dlhodobých prognóz vrátane identifikovania a vyhodnocovania potenciálnych rizík vývoja v tejto oblasti. Tvorba komplexných ekonometrických modelov.

  • Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:

Tvorba a využitie komplexných ekonometrických modelov
Spracováva súhrnné analýzy a prognózy v oblasti menovej, reálnej ekonomiky a verejných financií na základe makroekonomických modelov.
Formuluje súhrnné závery výsledkov a vlastností makroekonomických modelov.
Pripravuje podklady pre menovopolitické dokumenty a správy NBS.
Tvorí, overuje a spracováva komplexné ekonometrické modely pre prognostické účely.
Vykonáva špecializované ekonomické analýzy a predikcie makroekonomických ukazovateľov.
Vypracováva stanoviská, diskusné príspevky a ďalšie odborné materiály na rokovania vedúcich predstaviteľov NBS v medzinárodných inštitúciách.
Zastupuje NBS a plní úlohy vyplývajúce z členstva v pracovných skupinách v ECB a v iných medzinárodných inštitúciách

Špecifikácia požiadaviek na pracovné miesto

  • Kvalifikačný profil:
vzdelanie: vysokoškolské 2. stupňa, ekonomické/ matematické
relevantná prax v odbore: najmenej 5 rokov
odporúčaný je doktorandský študijný program alebo prax v oblasti ekonometrického výskumu - minimálne 5 rokov
  • Odborný profil:
aktívna znalosť anglického jazyka vrátane odbornej terminológie
IT zručnosti: MS Word, MS Excel, PowerPoint, Outlook, Internet
odborná úroveň používania MATLAB, Eviews
expertná znalosť makroekonómie
analytické zručnosti
expertná znalosť štatistických a ekonometrických metód
zručnosť tvoriť písomné dokumenty
zručnosť aplikovať teoretické vedomosti do praxe
výskumné zručnosti
zahraničné skúsenosti v oblasti ekonomických a menových analýz a makroekonomického modelovania
publikačná, prednášková a lektorská činnosť
  • Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:
samostatnosť
spoľahlivosť a zodpovednosť
iniciatívnosť
kreativita
tímová spolupráca
komplexné a koncepčné myslenie

Základná zložka mzdy: od 1830 €

Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.

Termín nástupu:

dohodou

Termín podania žiadosti:

Zaujalo Vás toto miesto a chcete sa prihlásiť? Prosím kliknite nižšie na "Prihlásiť sa na výberové konanie" a budete presmerovaní priamo do nášho systému, kde vyplníte prihlasovací formulár. Termín na prihlásenie je najneskôr do 27.11.2020.

Čo ponúkame

Sme stabilný zamestnávateľ, ktorý ponúka uplatnenie v širokom spektre pracovných oblastí. Spomedzi zamestnancov u nás prevažujú ekonomickí, právni a matematickí experti, no uplatnenie u nás nájdu aj IT špecialisti, výskumníci, technickí experti, či ďalší odborníci.

Záleží nám na tom, aby naši zamestnanci boli motivovaní a spokojní, preto im ponúkame veľa príležitostí na ďalšie vzdelávanie, profesionálny rozvoj, ako aj množstvo zaujímavých benefitov. Umožňujeme im spolupracovať so zahraničnými expertmi, renomovanými európskymi inštitúciami, centrálnymi bankami a participovať v medzinárodných pracovných skupinách či v medzinárodných dohliadacích tímoch.

Naši zamestnanci pracujú v profesionálnych tímoch, podieľajú sa na tvorbe celoeurópskych pravidiel vo finančnom sektore, zabezpečujú platobné operácie pre všetkých obyvateľov a organizácie na Slovensku, významne prispievajú k zlepšeniu ochrany finančných spotrebiteľov a ich analýzy sa využívajú na tvorbu hospodárskej politiky krajiny.

Máme sympatických kolegov a príjemnú pracovnú atmosféru. Zamestnanci oceňujú, že hlavná budova NBS je veľmi dobre dostupná mestskou hromadnou dopravou a nachádza sa neďaleko hlavnej vlakovej stanice.

Nadštandardné platové ohodnotenie

Flexibilný pracovný čas

Týždeň dovolenky naviac

Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Vzdelávanie

Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na stránke Ochrana osobných údajov.
Pracovné miesto je prístupné bez ohľadu na pohlavie.