expert/ expertka kontroly dodržiavania pravidiel na zastupovanie počas MD a RD

názov oddelenia
Odd. riadenia operačného rizika a stratégie
názov odboru
odbor kancelárie guvernéra
termín podania žiadosti
9.11.2020
termín nástupu
dohodou
základná zložka mzdy
od 1830 €
  • Charakteristika práce:

Tvorba koncepcie, metodiky a súvisiacich predpisov NBS a realizácia v oblasti kontroly dodržiavania pravidiel (compliance) podľa etických noriem. Monitorovanie kontroly etických noriem.

  • Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:

tvorí metodiku, koordinuje a usmerňuje činnosť a postupy organizačných útvarov pri plnení úloh v súvislosti s dodržiavaním pravidiel (compliance) podľa platných etických noriem, vrátane pravidiel o zamedzení konfliktu záujmov a pravidiel o ochrane interných informácií pred neoprávneným sprístupnením iným osobám,
vypracováva vnútorné právne predpisy na vykonávanie etického kódexu,
monitoruje dodržiavanie pravidiel súkromných finančných operácií a vypracováva návrhy pravidiel v tejto oblasti,
poskytuje poradenstvo pri predchádzaní konfliktu záujmov a pri ich riešení a navrhuje efektívne opatrenia na zamedzenie konfliktu záujmov,
monitoruje a vyhodnocuje dodržiavanie pravidla obmedzenia inej zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru v záujme zamedzenia konfliktu záujmov,
sleduje a vyhodnocuje politiku prijímania darov,
spolupracuje s ostatnými organizačnými útvarmi pri zabezpečovaní úloh ESCB/Eurosystému a jednotného mechanizmu dohľadu (SSM),
polupracuje pri monitorovaní a riešení záležitostí súvisiacich s etickými normami s ostatnými organizačnými útvarmi,
zastupuje NBS v rozsahu svojej pôsobnosti vo výboroch ESCB/Eurosystému a plní s tým súvisiace úlohy.

Špecifikácia požiadaviek na pracovné miesto

  • Kvalifikačný profil:
ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa ekonomického, právnického alebo matematického zamerania
relevantná prax v odbore najmenej 3 roky (oblasť compliance, prípadne napr. audit, interná kontrola, risk manažment)
  • Odborný profil:
aktívna znalosť anglického jazyka vrátane odbornej terminológie
používateľská úroveň práce s MS Outlook, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint
prehľadná znalosť súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov
  • Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:
komunikačné zručnosti
prezentačné zručnosti
tímová spolupráca
komplexné a koncepčné myslenie
analytické zručnosti
spoľahlivosť a zodpovednosť
inovatívnosť a kreativita
schopnosť zvládať pracovný stres a záťaž

Základná zložka mzdy: od 1830 €

Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.

Termín nástupu:

dohodou

Termín podania žiadosti:

Zaujalo Vás toto miesto a chcete sa prihlásiť? Prosím kliknite nižšie na "Prihlásiť sa na výberové konanie" a budete presmerovaní priamo do nášho systému, kde vyplníte prihlasovací formulár. Termín na prihlásenie je najneskôr do 9.11.2020.

Čo ponúkame

Sme stabilný zamestnávateľ, ktorý ponúka uplatnenie v širokom spektre pracovných oblastí. Spomedzi zamestnancov u nás prevažujú ekonomickí, právni a matematickí experti, no uplatnenie u nás nájdu aj IT špecialisti, výskumníci, technickí experti, či ďalší odborníci.

Záleží nám na tom, aby naši zamestnanci boli motivovaní a spokojní, preto im ponúkame veľa príležitostí na ďalšie vzdelávanie, profesionálny rozvoj, ako aj množstvo zaujímavých benefitov. Umožňujeme im spolupracovať so zahraničnými expertmi, renomovanými európskymi inštitúciami, centrálnymi bankami a participovať v medzinárodných pracovných skupinách či v medzinárodných dohliadacích tímoch.

Naši zamestnanci pracujú v profesionálnych tímoch, podieľajú sa na tvorbe celoeurópskych pravidiel vo finančnom sektore, zabezpečujú platobné operácie pre všetkých obyvateľov a organizácie na Slovensku, významne prispievajú k zlepšeniu ochrany finančných spotrebiteľov a ich analýzy sa využívajú na tvorbu hospodárskej politiky krajiny.

Máme sympatických kolegov a príjemnú pracovnú atmosféru. Zamestnanci oceňujú, že hlavná budova NBS je veľmi dobre dostupná mestskou hromadnou dopravou a nachádza sa neďaleko hlavnej vlakovej stanice.

Nadštandardné platové ohodnotenie

Flexibilný pracovný čas

Týždeň dovolenky naviac

Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Vzdelávanie

Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na stránke Ochrana osobných údajov.
Pracovné miesto je prístupné bez ohľadu na pohlavie.