expert/ expertka regulácie a dohľadu na dobu určitú

názov oddelenia
Odd. dohľadu nad dôchodkovým sporením
názov odboru
Odb. dohľadu nad poisťovníctvom a DS
termín podania žiadosti
16.7.2020
termín nástupu
dohodou
základná zložka mzdy
od 1830 €
  • Charakteristika práce:

Vypracovávanie návrhov primárnej a sekundárnej legislatívy, metodických usmernení, odporúčaní, výkladov, stanovísk, manuálov a ďalších nástrojov na účely regulácie subjektov finančného trhu. Komplexná príprava, výkon, riadenie a koordinácia výkonu dohľadu na mieste a na diaľku vrátane riešenia najzložitejších problémov a neštandardných operácií. Prerokovávanie výsledkov dohľadu s vedúcimi zamestnancami dohliadaných subjektov a vypracovávanie návrhu na uloženie nápravných opatrení a iných sankcií.

  • Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:

Vypracováva návrhy zákonov, opatrení a vyhlášok a ostatných súvisiacich materiálov.
Vypracováva odborné stanoviská k materiálom prerokovávaným Bankovou radou NBS a štátnymi orgánmi ako aj ďalšie súvisiace právne analýzy a stanoviská.
Navrhuje štandardy a postupy na účely výkonu povoľovacích a dohliadacích činností.
V prípade potreby vedie pracovné skupiny a koordinuje projekty.
Vypracováva návrhy výkazov, hlásení a iných správ a overuje ich obsahovú a funkčnú správnosť.
Poskytuje odborné a právne poradenstvo.
Zúčastňuje sa na stretnutiach v príslušných výboroch a v pracovných skupinách. Poskytuje právnu podporu zamestnancom útvaru dohľadu.
Vypracováva odborné materiály pre potreby medzinárodných inštitúcií.
Pripravuje podklady pre výkon dohľadu a vedie prípravné rokovania s predstaviteľmi dohliadaných subjektov.
V prípade poverenia komplexne riadi, organizuje, koordinuje a vyhodnocuje výkon dohľadu.
Vyhodnocuje dodržiavanie zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov v dohliadaných subjektoch.
Identifikuje, analyzuje a navrhuje riešenia najzložitejších a neštandardných operácií a potenciálnych rizík v dohliadaných subjektoch.
Vykonáva analýzy finančných ukazovateľov, účtovníctva a vnútorných procesov, preveruje používanie matematických nástrojov a štatistických modelov, posudzuje a vykonáva následnú validáciu modelov riadenia rizík v dohliadaných subjektoch.
Spracováva podklady pre návrh opatrení, pre konania a podnety pre orgány činné v trestnom konaní.

Špecifikácia požiadaviek na pracovné miesto

  • Kvalifikačný profil:
vzdelanie: VŠ 2. stupeň
zameranie: ekonomické, matematické, technické
relevantná odborná prax: minimálne 3 roky
  • Odborný profil:
aktívna znalosť anglického jazyka vrátane odbornej terminológie
IT vedomosti a zručnosti: používateľská úroveň MS Office
znalosť relevantnej slovenskej a európskej právnej úpravy
vítané skúsenosti s pôsobením v sektore dôchodkového sporenia
prehľadná znalosť princípov fungovania finančného trhu
vítaná znalosť všeobecných ekonomických teórií, finančného práva, finančnej matematiky
vítaná znalosť metód riadenia rizík vo finančnom sektore
argumentačné zručnosti
analytické a koncepčné zručnosti
riešenie odborných problémov
zručnosť tvoriť písomné dokumenty
vítaná znalosť obchodného práva, bankových činností alebo investičných služieb
  • Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:
komunikačné zručnosti
tímová spolupráca
prezentačné zručnosti
komplexné a koncepčné myslenie
iniciatívnosť
inovatívnosť a kreativita
spoľahlivosť a zodpovednosť
etiketa a spoločenský protokol

Základná zložka mzdy: od 1830 €

Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.

Termín nástupu:

dohodou

Termín podania žiadosti:

Zaujalo Vás toto miesto a chcete sa prihlásiť? Prosím kliknite nižšie na "Prihlásiť sa na výberové konanie" a budete presmerovaní priamo do nášho systému, kde vyplníte prihlasovací formulár. Termín na prihlásenie je najneskôr do 16.7.2020.

Čo ponúkame

Sme stabilný zamestnávateľ, ktorý ponúka uplatnenie v širokom spektre pracovných oblastí. Spomedzi zamestnancov u nás prevažujú ekonomickí, právni a matematickí experti, no uplatnenie u nás nájdu aj IT špecialisti, výskumníci, technickí experti, či ďalší odborníci.

Záleží nám na tom, aby naši zamestnanci boli motivovaní a spokojní, preto im ponúkame veľa príležitostí na ďalšie vzdelávanie, profesionálny rozvoj, ako aj množstvo zaujímavých benefitov. Umožňujeme im spolupracovať so zahraničnými expertmi, renomovanými európskymi inštitúciami, centrálnymi bankami a participovať v medzinárodných pracovných skupinách či v medzinárodných dohliadacích tímoch.

Naši zamestnanci pracujú v profesionálnych tímoch, podieľajú sa na tvorbe celoeurópskych pravidiel vo finančnom sektore, zabezpečujú platobné operácie pre všetkých obyvateľov a organizácie na Slovensku, významne prispievajú k zlepšeniu ochrany finančných spotrebiteľov a ich analýzy sa využívajú na tvorbu hospodárskej politiky krajiny.

Máme sympatických kolegov a príjemnú pracovnú atmosféru. Zamestnanci oceňujú, že hlavná budova NBS je veľmi dobre dostupná mestskou hromadnou dopravou a nachádza sa neďaleko hlavnej vlakovej stanice.

Nadštandardné platové ohodnotenie

Flexibilný pracovný čas

Týždeň dovolenky naviac

Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Vzdelávanie

Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na stránke Ochrana osobných údajov.
Pracovné miesto je prístupné bez ohľadu na pohlavie.