hlavný štatistik/ hlavná štatistička menovej a finančnej štatistiky na zastupovanie počas MD a RD

názov oddelenia
Odd. menovej a finančnej štat.
názov odboru
Odb. štatistiky
termín podania žiadosti
12.7.2020
termín nástupu
dohodou
základná zložka mzdy
od 1175 €
  • Charakteristika práce:

Zabezpečovanie spracovania štatistického výkazníctva za subjekty finančného trhu, kontrola a spracovávanie vstupných údajov, zostavovanie a zverejňovanie výstupov v súlade s metodikou menovej a finančnej štatistiky.

  • Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:

Spracováva vstupné výkazy za vykazujúce subjekty, posudzuje kvalitu predkladaných údajov v nadväznosti na vnútrovýkazové a medzivýkazové väzby.
Vykonáva odbornú analýzu a porovnanie údajov príslušných štatistických výkazov s údajmi za predchádzajúce obdobia resp. s údajmi z iných podkladových štatistík.
Preveruje príčiny odchýliek vo vývoji údajov najmä správnosť údajov v súlade
s platnými štandardmi a metodikou vykazovania.
Konzultuje metodické problémy s príslušným hlavným metodikom oddelenia.
Konzultuje a overuje s "Editorom" v komerčnej banke zodpovedným za vypracovanie štatistických výkazov zistené chyby a nedostatky, zabezpečí včasné vykonanie opráv a v prípade potreby vypracovanie komentára.
Zúčastňuje sa na tvorbe metodiky, na testovaní obsahovej a formálnej stránky nových vstupných výkazov, na testovaní správnosti ich spracovania a na tvorbe nových kontrolných vnútrovýkazových a medzivýkazových väzieb, pomocných štruktúr kontrol a obsahovej náplni jednotlivých položiek.
Zúčastňuje sa na tvorbe zdrojových štatistických výkazov a na tvorbe metodiky na zostavovanie štatistických výkazov.
Vypracováva podklady k dotazníkom podľa požiadaviek ECB.
Vykonáva metodickú a informačnú činnosť v oblasti výkazníctva za pridelené bankové subjekty.
Rieši a konzultuje problémy pri poruchách IS ŠZP.
Vypracováva a predkladá údaje určené na zverejnenie.

Špecifikácia požiadaviek na pracovné miesto

  • Kvalifikačný profil:
vzdelanie: vysokoškolské 2. stupeň
zameranie: ekonomické, matematické
prax nie je požadovaná, miesto je vhodné aj pre absolventa
  • Odborný profil:
pasívna znalosť anglického jazyka vrátane odbornej terminológie
IT zručnosti: MS Word; MS Excel; Internet
znalosť fungovania finančného trhu a vývoja v oblasti bankových produktov a činnosti bánk
znalosť účtovníctva
zručnosť aplikovať teoretické vedomosti do praxe
analytické zručnosti
prehľadná znalosť súvisiacej národnej legislatívy
argumentačné zručnosti
matematické zručnosti
analytické zručnosti
riešenie odborných problémov
administratívne zručnosti
  • Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:
komunikačné zručnosti
operatívne schopnosti
samostatnosť a nezávislosť
spoľahlivosť a zodpovednosť
tímová spolupráca
iniciatívnosť
objektívnosť
pozitívny postoj k zmenám
  • Doplňujúce informácie:
spolupráca pri tvorbe spracovania v BI nástroji v tíme pracovnej skupiny menovej a finančnej štatistiky ECB
možná participácia v medzinárodných pracovných skupinách
možné cestovanie na zahraničné pracovné cesty
spolupráca s expertmi v medzinárodných inštitúciách a centrálnych bankách
účasť na tvorbe celoeurópskych pravidiel vo finančnom sektore
aktívne využitie cudzieho jazyka (angličtina)

Základná zložka mzdy: od 1175 €

Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.

Termín nástupu:

dohodou

Termín podania žiadosti:

Zaujalo Vás toto miesto a chcete sa prihlásiť? Prosím kliknite nižšie na "Prihlásiť sa na výberové konanie" a budete presmerovaní priamo do nášho systému, kde vyplníte prihlasovací formulár. Termín na prihlásenie je najneskôr do 12.7.2020.

Čo ponúkame

Sme stabilný zamestnávateľ, ktorý ponúka uplatnenie v širokom spektre pracovných oblastí. Spomedzi zamestnancov u nás prevažujú ekonomickí, právni a matematickí experti, no uplatnenie u nás nájdu aj IT špecialisti, výskumníci, technickí experti, či ďalší odborníci.

Záleží nám na tom, aby naši zamestnanci boli motivovaní a spokojní, preto im ponúkame veľa príležitostí na ďalšie vzdelávanie, profesionálny rozvoj, ako aj množstvo zaujímavých benefitov. Umožňujeme im spolupracovať so zahraničnými expertmi, renomovanými európskymi inštitúciami, centrálnymi bankami a participovať v medzinárodných pracovných skupinách či v medzinárodných dohliadacích tímoch.

Naši zamestnanci pracujú v profesionálnych tímoch, podieľajú sa na tvorbe celoeurópskych pravidiel vo finančnom sektore, zabezpečujú platobné operácie pre všetkých obyvateľov a organizácie na Slovensku, významne prispievajú k zlepšeniu ochrany finančných spotrebiteľov a ich analýzy sa využívajú na tvorbu hospodárskej politiky krajiny.

Máme sympatických kolegov a príjemnú pracovnú atmosféru. Zamestnanci oceňujú, že hlavná budova NBS je veľmi dobre dostupná mestskou hromadnou dopravou a nachádza sa neďaleko hlavnej vlakovej stanice.

Nadštandardné platové ohodnotenie

Flexibilný pracovný čas

Týždeň dovolenky naviac

Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Vzdelávanie

Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na stránke Ochrana osobných údajov.
Pracovné miesto je prístupné bez ohľadu na pohlavie.