expert metodik/ expertka metodička verejných financií na zastupovanie počas MD a RD

Charakteristika práce

Komplexný výkon štatistických, analytických a metodických činností vyplývajúcich z implementácie medzinárodných účtovníckych štandardov a štatistických požiadaviek v oblasti verejných financií.

Popis činností na pracovnom mieste

 • Monitoring, analýza a vyhodnocovanie vývoja hospodárenia verejnej správy a verejného dlhu.
 • Spracovanie a analýza dát.
 • Zastupovanie NBS v procese EDP notifikácie vládneho deficitu a dlhu.
 • Monitoring a implementácia nových metodických postupov prijatých Eurostatom a poskytovanie expertných posudkov k metodickým postupom najmä pre potreby prognózy verejných financií.
 • Plnenie pravidelných a ad hoc štatistických požiadaviek ECB v oblasti štatistiky verejných financií.
 • Vypracovávanie odborných stanovísk k analytickým výstupom zahraničných inštitúcií, k materiálom postúpeným NBS v rámci medzirezortného pripomienkového konania a k materiálom na rokovania vlády SR.
 • Zastupovanie NBS a plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v pracovných skupinách v ECB a v iných medzinárodných inštitúciách.

Kvalifikačný profil

 • vzdelanie: VŠ 2. stupeň
 • zameranie: ekonomické (resp. postgraduálne štúdium)
 • relevantná prax v odbore: 5 rokov (je možné zohľadniť aj žiadosti nespĺňajúce podmienku praxe)

Odborný profil

 • aktívna znalosť anglického jazyka vrátane odbornej terminológie
 • IT zručnosti: MS Office, Eviews
 • vítaná znalosť programov Matlab, Excel VBA, R a práce s databázami (SQL)
 • analytické zručnosti
 • zručnosť aplikovať teoretické vedomosti do praxe
 • expertná znalosť metodiky národných účtov pre oblasť verejných financií a štatistických požiadaviek ECB
 • zručnosť tvoriť písomné dokumenty
 • systémová znalosť makroekonómie
 • systémová znalosť štatistických a ekonometrických metód
 • koncepčné zručnosti
 • expertná znalosť strategických dokumentov z oblasti verejných financií

Profil sociálnych a osobnostných kompetencií

 • komunikačné a prezentačné zručnosti
 • samostatnosť
 • spoľahlivosť a zodpovednosť
 • orientácia na ciele
 • komplexné a koncepčné myslenie

Doplňujúce informácie

Atraktívna práca s dátami Vám umožní podrobne a komplexne analyzovať verejné financie a rozvíjať Vaše analytické schopnosti. Stretnutia s expertmi na národnej a medzinárodnej úrovni, spolu so zaujímavými odbornými školeniami, Vám zaručia odborný rast a znalosti najnovších analytických metód, ktoré môžete v práci aplikovať a ďalej rozvíjať.

Naše benefity

 • Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.
 • Ponúkame najmä tieto benefity:
 • pružný pracovný čas
 • príležitostná práca z domu
 • týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce
 • 5 dní plateného pracovného voľna
 • možnosť získať štvrťročné odmeny za výsledky práce
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • profesijný a odborný rozvoj
 • vlastná odborná knižnica

Máte záujem o túto pozíciu?

Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.
Prihlásiť sa na výberové konanie
Zaujalo Vás toto miesto a chcete sa prihlásiť? Prosím kliknite vyššie na 'Prihlásiť sa na výberové konanie' a budete presmerovaní priamo do nášho systému, kde vyplníte prihlasovací formulár.