právny expert/ právna expertka finančného trhu na zastupovanie počas MD a RD

Charakteristika práce

Tvorivé riešenie odborne náročných úloh a prípadov súvisiacich s prvostupňovým konaním. Komplexné vedenie prvostupňových konaní vrátane prípravy návrhu rozhodnutia.

Popis činností na pracovnom mieste

 • Tvorivo rieši odborne náročné úlohy súvisiace s vedením prvostupňového konania vo všetkých sektoroch finančného trhu.
 • Vykonáva činnosti súvisiace s tvorbou vykonávacích právnych predpisov a usmernení.
 • Zúčastňuje sa stretnutí pracovných výboroch a skupín medzinárodných inštitúcií.
 • Zhromažďuje a analyzuje informácie a podklady pre rozhodovaciu činnosť.
 • Vypracováva návrhy rozhodnutí v prvostupňovom konaní.
 • Monitoruje plynutie lehôt z pohľadu rozhodovacej činnosti.
 • Analyzuje podklady v prípadoch podania rozkladu účastníkom konania proti prvostupňovému rozhodnutiu a pripravuje stanovisko k podanému rozkladu.
 • Vypracováva pripomienky k návrhom súvisiacich zákonov a vykonávacích predpisov.
 • Poskytuje právnu podporu zamestnancom útvaru dohľadu.
 • Vypracováva odborné materiály pre potreby medzinárodných inštitúcií (SB, EK, ECB, EBA, ESMA, EIOPA a iné).

Kvalifikačný profil

 • vzdelanie: VŠ 2. stupeň
 • zameranie: právnické
 • relevantná prax v odbore: minimálne 3 roky (je možné zohľadniť aj žiadosti nespĺňajúce podmienku praxe)

Odborný profil

 • aktívna znalosť anglického jazyka vrátane odbornej terminológie
 • IT vedomosti a zručnosti: používateľská úroveň: MS Office
 • všeobecná znalosť finančných trhov
 • zručnosť aplikovať teoretické vedomosti do praxe
 • prehľadná znalosť súvisiacej legislatívy

Profil sociálnych a osobnostných kompetencií

 • komunikačné zručnosti
 • telefonický kontakt
 • tímová spolupráca
 • disciplinovanosť a sebaorganizácia
 • spoľahlivosť a zodpovednosť
 • osobnostná zrelosť
 • orientácia na úlohy
 • samostatnosť a nezávislosť

Naše benefity

 • Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.
 • Ponúkame najmä tieto benefity:
 • pružný pracovný čas
 • príležitostná práca z domu
 • týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce
 • 5 dní plateného pracovného voľna
 • možnosť získať štvrťročné odmeny za výsledky práce
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • profesijný a odborný rozvoj
 • vlastná odborná knižnica

Máte záujem o túto pozíciu?

Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.
Prihlásiť sa na výberové konanie
Zaujalo Vás toto miesto a chcete sa prihlásiť? Prosím kliknite vyššie na 'Prihlásiť sa na výberové konanie' a budete presmerovaní priamo do nášho systému, kde vyplníte prihlasovací formulár.