riaditeľ/ riaditeľka Múzea mincí a medailí Kremnica

Charakteristika práce

Strategické a koncepčné riadenie procesov a činností súvisiacich so zhromažďovaním, odborným spracovaním, spravovaním a sprístupňovaním kultúrnych hodnôt vrátane riešenia odborných problémov a komplexnej správy nehnuteľného kultúrneho majetku NBS. Komplexné zabezpečovanie fungovania a rozvoja múzea.

Popis činností na pracovnom mieste

 • Navrhuje stratégiu a koncepciu fungovania a rozvoja múzea a priebežne ju rozpracováva
 • Usmerňuje, koordinuje a kontroluje výkon činností oddelení
 • Vykonáva činnosti personálneho riadenia vo vzťahu k vedúcim oddelení a posudzuje výkon personálneho riadenia vedúcich oddelení vo vzťahu k zamestnancom
 • Zastupuje NBS pri výkone činností v pôsobnosti riaditeľa ÚOZ
 • Zastupuje múzeum na odborných domácich a zahraničných podujatiach
 • Riadi a koordinuje dispečing ubytovacieho zariadenia NBS pri MMM v Kremnici
 • Posudzuje návrhy pracovných zadaní vypracovaných vedúcimi oddelení ÚOZ
 • Rieši aktuálne odborné problémy
 • Analyzuje potenciálne riziká procesov a činností v gescii múzea a prijíma riešenia na zabezpečenie ich kontinuity.

Kvalifikačný profil

 • vzdelanie: VŠ 2. stupeň
 • zameranie: spoločenskovedné, ekonomické
 • relevantná prax v odbore: najmenej 5 rokov
 • riadiaca prax: najmenej 3 roky
 • odporúčané je postgraduálne štúdium alebo certifikované vzdelávacie programy z oblasti múzejníctva a muzeológie

Odborný profil

 • aktívna znalosť anglického jazyka vrátane odbornej terminológie; základná znalosť nemeckého jazyka je výhodou
 • IT zručnosti: MS Excel, Word, Outlook, Internet
 • prehľad v oblasti histórie a spoločensko – politického vývoja,
 • prehľadná znalosť legislatívy súvisiacej so správou kultúrnych pamiatok,
 • základný prehľad v pracovnom práve,
 • riadenie ľudských zdrojov,
 • rozhodovanie, riešenie odborných problémov
 • riadenie informácií a vedomostí
 • zručnosť aplikovať teoretické vedomosti do praxe,
 • finančné riadenie

Profil sociálnych a osobnostných kompetencií

 • komunikačné a prezentačné zručnosti
 • manažérske zručnosti, vedenie ľudí
 • budovanie tímu a tímová spolupráca
 • komplexné a koncepčné myslenie
 • orientácia na ciele
 • spoľahlivosť, zodpovednosť a presvedčivosť
 • iniciatívnosť, flexibilita,
 • bezúhonnosť a dôveryhodnosť
 • etiketa a spoločenský protokol

Doplňujúce informácie

 • NBS – Múzeum mincí a medailí patrí k dôležitým pamäťovým inštitúciám na Slovensku a predstavuje už zaužívanú značku kvality. Jeho úlohou je uchovávať kultúrne dedičstvo a prostredníctvom akvizičných a ďalších odborných múzejných činností hľadať odpovede na otázku, aká je podstata a zmysel ľudskej spoločnosti.
 • Kremnické múzeum patrí k najstarším na Slovensku, založené bolo už v r. 1890. Z pôvodne malého mestského múzea sa vypracovalo na špecializované Múzeum mincí a medailí s pôsobnosťou a s aktivitami, ktoré majú aj medzinárodný rozmer. Viac ako 130 ročná tradícia zaväzuje k tomu, aby sme ju aj naďalej rozvíjali, pričom prezentácia minulosti a tradícií musí hľadať nové, atraktívne, inovatívne formy. Úlohou múzea je na jednej strane uchovávať minulé hodnoty, na druhej strane ich prezentovať v kontexte hodnôt a technologického vývoja súčasnej spoločnosti. Primárny dôraz musí byť však zameraný na samotné zbierkové predmety a ich odborné využitie, návšteva múzea by nemala byť výlučne zážitkovou atrakciou. Múzeum by malo byť priateľskou, prívetivou a zároveň polyfunkčnou verejnou inštitúciou. V tomto duchu by malo predstavovať bohaté tradície dejín peňazí na dnešnom území Slovenska, ako aj veľkú minulosť mesta Kremnica, predovšetkým v oblasti produkcie mincí a tvorby medailí, čo sú oblasti, ktorými Slovensko výrazne prispelo do spoločnej európskej pokladnice historických hodnôt.
 • V duchu výzvy 21. storočia „ moderné múzeá potrebujú moderné riešenia“ hľadáme silnú, odborne i ľudsky bohatú osobnosť, ktorá kontinuálne zabezpečí kvalitu a rozvoj múzea.

Naše benefity

 • Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.
 • Ponúkame najmä tieto benefity:
 • pružný pracovný čas
 • príležitostná práca z domu
 • týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce
 • 5 dní plateného pracovného voľna
 • možnosť získať štvrťročné odmeny za výsledky práce
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • profesijný a odborný rozvoj
 • vlastná odborná knižnica

Máte záujem o túto pozíciu?

Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.
Prihlásiť sa na výberové konanie
Zaujalo Vás toto miesto a chcete sa prihlásiť? Prosím kliknite vyššie na 'Prihlásiť sa na výberové konanie' a budete presmerovaní priamo do nášho systému, kde vyplníte prihlasovací formulár.