starší investičný manažér/ staršia investičná manažérka

Charakteristika práce

Navrhovanie taktickej alokácie portfólia investičných rezerv na globálnych akciových a dlhopisových trhoch s využitím dostupných rizikových faktorov na jednotlivých trhoch. Využívanie stanoveného rizikového rozpočtu s cieľom dosiahnuť vyšší výnos voči strategickému benchmarku alebo oproti určenému absolútnemu výnosu.

Popis činností na pracovnom mieste

 • Navrhuje výber taktického benchmarku/taktickej alokácie pre jednotlivé triedy aktív zahrnuté v strategickej alokácii aktív alebo strategickom benchmarku.
 • Navrhuje konkrétne investovateľné indexy pre implementáciu taktického benchmarku.
 • Navrhuje optimálnu formu správy pre jednotlivé triedy aktív – interná/externá, aktívna/pasívna správa.
 • Podieľa sa na výbere externých manažérov pre externe spravované investície.
 • Navrhuje výber inštrumentov pre pasívne spravované expozície.
 • Navrhuje aktívne pozicionovanie portfólií voči strategickému benchmarku a aktívnu správu portfólií bez strategického benchmarku s cieľom dosiahnuť vyšší výnos ako strategický benchmark alebo stanovený celkový výnos.
 • Sleduje zisky a straty pozícií a obchodov na úrovni taktickej alokácie aktív, vyhodnocuje ich a navrhuje ďalší postup. (add/hold/sell)
 • Tvorí a udržiava nástroje na monitorovanie a vyhodnocovanie hlavných makroekonomických ukazovateľov a indikátorov vplývajúcich na finančné trhy ako celok, naprieč triedami aktív.
 • Tvorí a udržiava nástroje na monitorovanie a vyhodnocovanie hlavných tried aktív a rizík (úrokové riziko, kreditný trh, akciový trh) slúžiacich na návrh taktickej alokácie.
 • Vypracováva hĺbkové cross-asset analýzy tém s dominantným vplyvom na finančné trhy v danom čase (deep dive), vyhodnocuje ich vplyv na portfólio investičných rezerv NBS a posudzuje príležitosti z nich vyplývajúce.
 • Navrhuje postupy pri správe investičných rezerv NBS a v investičnom procese NBS v rámci určených kompetencií.

Kvalifikačný profil

 • vzdelanie: VŠ 2. stupeň
 • zameranie: ekonomické, matematické
 • relevantná prax v odbore: najmenej 5 rokov

Odborný profil

 • vynikajúca znalosť anglického jazyka slovom aj písmom
 • IT zručnosti: MS Office, Bloomberg, skúsenosti s Front Office/ Treasury systems výhodou
 • expertná znalosť finančných trhov, investovania a investičných nástrojov
 • prehľadná znalosť súvisiacej legislatívy
 • matematické a analytické zručnosti
 • zručnosti v oblasti portfólio manažmentu a risk manažmentu

Profil sociálnych a osobnostných kompetencií

 • komunikačné zručnosti
 • tímová spolupráca
 • komplexné a koncepčné myslenie
 • spoľahlivosť a zodpovednosť
 • zmysel pre etické správanie
 • samostatnosť
 • precíznosť
 • schopnosť rýchlo sa učiť

Doplňujúce informácie

Pozícia starší investičný manažér/ staršia investičná manažérka sa otvára na novom oddelení taktickej alokácie aktív. Táto pozícia skompletizuje tím, ktorý je súčasťou kvalitatívnej zmeny investičnej stratégie NBS spojenej s rozšírením investičného priestoru a ziskového potenciálu banky. Investičný tím na tomto oddelení je zodpovedný za prinášanie podstatného podielu zisku z aktívne spravovaných častí novej investičnej stratégie ako aj jej ďalší rozvoj na taktickej úrovni. Pozícia preto ponúka nielen príležitosť uplatniť zručnosti v oblasti portfólio manažmentu na dosahovanie aktívneho nadvýnosu ale aj priniesť know-how a vybudovať nástroje a procesy pre optimálny výkon celkovej taktickej alokácie aktív v NBS.

Naše benefity

 • Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.
 • Ponúkame najmä tieto benefity:
 • nenárokovateľné ročné odmeny v závislosti od dosiahnutia výkonnostných cieľov
 • pružný pracovný čas
 • príležitostná práca z domu
 • týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce
 • 5 dní plateného pracovného voľna
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • profesijný a odborný rozvoj
 • vlastná odborná knižnica

Máte záujem o túto pozíciu?

Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.
Prihlásiť sa na výberové konanie
Zaujalo Vás toto miesto a chcete sa prihlásiť? Prosím kliknite vyššie na 'Prihlásiť sa na výberové konanie' a budete presmerovaní priamo do nášho systému, kde vyplníte prihlasovací formulár.