dátový expert/ dátová expertka

Charakteristika práce

Tvorba metodiky, výkon špecializovaných koncepčných a metodických činnosti v oblasti štatistického výkazníctva vybraných subjektov finančného trhu.

Popis činností na pracovnom mieste

 • Tvorí, harmonizuje a implementuje metodiku štatistického výkazníctva podľa požiadaviek národných (MF SR, ŠÚ SR a pod.) a medzinárodných užívateľov (ECB/ESCB, európske orgány dohľadu, Eurostat, BIS, MMF, OECD a pod.).
 • Poskytuje súvisiace metodické poradenstvo vykazujúcim subjektom a riadi systém spracovania údajov vrátane vypracovávania metodických inštrukcií. Spracováva zdrojové štatistické údaje a zabezpečuje manažment kvality dát.
 • Rieši vzniknuté odborné problémy.
 • Zostavuje, kontroluje a analyzuje štatistické výstupy a navrhuje optimalizáciu ich postupov.
 • Vedie súvisiace interné databázy.
 • Komplexne zabezpečuje prípravu a implementáciu požiadaviek národných a medzinárodných inštitúcií.
 • Zabezpečuje a koordinuje zverejňovanie a šírenie štatistických údajov.
 • Zastupuje NBS a plní úlohy vyplývajúce z členstva v národných a medzinárodných pracovných skupinách.
 • Vedie a koordinuje činnosť pracovného tímu.

Kvalifikačný profil

 • vzdelanie: vysokoškolské 2. stupňa
 • zameranie: ekonomické, matematické, štatistické, finančný manažment, technické
 • relevantná prax v odbore: najmenej 3 roky

Odborný profil

 • aktívna znalosť anglického jazyka vrátane odbornej terminológie
 • IT zručnosti: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Business Intelligence nástroj – používateľská úroveň, znalosť SQL, Python - výhodou
 • systémová znalosť účtovníctva
 • znalosť matematicko-štatistických metód
 • znalosť finančného trhu
 • znalosť makroekonómie
 • znalosť metodík upravujúcich vykazovanie údajov
 • znalosť súvisiacej národnej a medzinárodnej legislatívy
 • matematické zručnosti
 • analytické zručnosti
 • koncepčné zručnosti
 • argumentačné zručnosti
 • riešenie odborných problémov
 • zručnosť aplikovať teoretické vedomosti do praxe

Profil sociálnych a osobnostných kompetencií

 • komplexné a koncepčné myslenie
 • samostatnosť a nezávislosť
 • spoľahlivosť a zodpovednosť
 • tímová spolupráca
 • schopnosť zvládať pracovný stres a záťaž
 • komunikačné zručnosti
 • prezentačné zručnosti
 • analytické zručnosti
 • inovatívnosť a kreativita
 • iniciatívnosť
 • objektívnosť
 • flexibilita
 • orientácia na ciele

Doplňujúce informácie

 • V Národnej banke Slovenska výrazne narastá potreba práce s dátami, od agregátov až po mikroúdaje. Z tohto dôvodu sa momentálne implementujú viaceré projekty, ktoré z nej robia modernú, agilnú a dátovo orientovanú inštitúciu. Odbor štatistiky je do viacerých z nich zapojený - DWH, BI, OpenData, MDM, Data Governance. Relatívnou novinkou je aj štatistika klimatických zmien, ktorá prepája údaje súvisiace so zmenou klímy s mikroúdajmi finančného trhu. Súčasťou práce je aj kooperácia s expertami z medzinárodných inštitúcií a iných centrálnych bánk pri tvorbe medzinárodných štatistických metodík a účasť na stretnutiach pracovných skupín a projektových tímov.
 • Vyššie uvedené si zároveň vyžaduje aj adekvátne personálne posilnenie. Ak si človek, ktorý má rád výzvy, chce sa podieľať na zavádzaní zmien spojených s týmito projektami a nebojí sa implementácie nových riešení v BI nástrojoch Qlik Sense alebo Power BI, prípadne v jazykoch Python, SQL alebo VBA, si to práve Ty, koho do nášho tímu hľadáme.

Naše benefity

 • Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.
 • Ponúkame najmä tieto benefity:
 • pružný pracovný čas
 • príležitostná práca z domu
 • týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce
 • 5 dní plateného pracovného voľna
 • možnosť získať štvrťročné odmeny za výsledky práce
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • profesijný a odborný rozvoj
 • vlastná odborná knižnica

Máte záujem o túto pozíciu?

Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.
Prihlásiť sa na výberové konanie
Zaujalo Vás toto miesto a chcete sa prihlásiť? Prosím kliknite vyššie na 'Prihlásiť sa na výberové konanie' a budete presmerovaní priamo do nášho systému, kde vyplníte prihlasovací formulár.